МИСИЯ

АДИСС е специализирана в доставянето на цялостни решения при разработването на интегрирани информационни системи в различни приложни области, включващи, без това да е ограничение, банкови и финансови системи, системи за управление на наличности, управление на човешки ресурси, събиране и обработка на данни, управление на индустриални процеси, WEB и WAP приложения и др. Фирмата има опит и в областта на системи базирани на знания и в обработката на естествени езици.

Отчитайки факта, че с изключение на големите организации почти липсват обучени кадри в нововъзникващата специалност "инженер на данни", АДИСС започна да предлага услугата "Анализ на данни на клиента", на основата на разработеното от нея средство BITool.


АДИСС има богат опит и умения в “програмиране на ниско ниво” – разработване на софтуер за специфични устройства за различни приложни области – електроснабдителни мрежи (устройства за измерване и контрол), търговски обекти (касови апарати и дисплеи) и др.

АДИСС е ориентирана към удовлетворяване на индивидуалните необходимости на всеки клиент, като осигурява поддръжка на целия жизнен цикъл на разработването на системите, активно прилагайки CASE-методи.

АУТСОРСИНГ – е бил във фокуса на дейността на фирмата. От самото начало на съществуването на АДИСС основните задачи са ориентирани към активно сътрудничество с чуждестранни партньори. По това време (началото на 90-те години) дори самият термин “outsourcing” не беше още общоприет, но независимо от това именно тази е била бизнес стратегия на АДИСС през тези години.