РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 • Разработване и поддръжка на регистър на болните от диабет в България съвмесно с Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" (УСБАЛЕ) от 2014 г.
 • Успешно реализиран проект BG161РО003-1.1.06-0023 “Анализиране и идентификация на зависимости в големи масиви от данни – приложение за икономически и технологични анализи”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (от 2012 до 2015 г.).
 • Участие в проекта PSIP+ в 7 рамкова програма (2011).
 • Инфорив - Система за управление на дистрибуцията и пласмента на периодичния печат в пунктовете за продажба – за Инфосистеми С.Р.Л. Италия, от 2001 г. (повече от 2000 инсталации в Италия).
 • Разработване и внедряване на Интегрирана Банкова Информационна Система (ИБИС) за Булбанк АД – Централен клон, София – подизпълнител на Инфосистеми С.Р.Л. Италия - от 1991 до 2003 г.
 • Информационни системи за управление на дейностите на локални центрове за събиране на нереализираните печатни издания – вестници, списания и др. – за Инфосистеми С.Р.Л. Италия, от 2003 г. (15 инсталации в Италия).
 • Информационна система за управление на дейностите на национален център за събиране на нереализираните печатни издания – вестници, списания и др. от локалните дистрибутори и връщане на стоките на националните издатели – за Инфосистеми С.Р.Л. Италия.
 • Система за управление на лицензирането и регистрирането на лекарствените средства – за Националната агенция по лекарствата.
 • Информационни системи за Световния търговски център ИНТЕРПРЕД – София – Система за управление на човешки ресурси, Система за телефонни услуги, Система за поддържане на междуфирмените отношения.
 • Системи за управление на наличностите, ценообразуването, поръчките и продажбите за търговски и промишлени предприятия.
 • Системи за управление на събирането на таксите по автомагистрали (CSRoute – Paris, ОБС - България), от 1998 до 2002 г. Внедрявания в Китай, Тайланд, Малайзия, Чили, Перу, Аржентина, Франция.
 • Интернет приложения – система за обединени комуникации и работа в групи (KAPSCH AG, Vienna), от 2000 до 2002 г.
 • Система за събиране на данни и управление на устройства в електроснабдителни (РОКОН АД - София).
 • Система за управление на бизнес процесите  (Палмерстон ООД – София).