От данни към информация

BITool е средство за анализ и визуализация на данни, т.е. за извличане на информация от "сурови" данни. Свободното избиране на измерения позволява да се обобщят и видят данните в произволен разрез. Как това става на практика, може да видите в обобщението на данните от "Регистър на болните от захарен диабет в България" чрез BITool.

Предлаганата версия на BITool е разработена на основата на резултатите от изпълнението на проект BG161РО003-1.1.06-0023 “Анализиране и идентификация на зависимости в големи масиви от данни – приложение за икономически и технологични анализи”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.